Historie

Od počátku až po dnešek...

Historie sboru dobrovolných hasičů v Klínci.


Konec 19. století byl charakteristický zejména vznikem vlasteneckých organizací, podpůrných spolků a kulturních soouborů. Významné místo zaujaly zejména Sbory dobrovolných hasičů, které si za cíl vytyčily zejména ochranu občanů před následky požárů a živelných pohrom, které se na našem uzemí vyskytovaly. Nejinak tomu bylo i u nás, kde s myšlenkou založení samostatného sboru v Klínci přišly již v lednu 1891 klínecké ženy na slavnostním plese líšnického sboru. Ten se konal v Klínci v hospodě  "U Kocourků". Tuto myšlenku také prosazoval významný hasičský činitel z Líšnice, pan František Stuchlík, který na založení sboru věnoval 10 zlatých. Tím se odstartoval vznik sboru a tak se 13. března 1898 konala ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů v Klínci. Nově vzniklý sbor potřeboval výkonný výbor, do kterého bylli navrženi:

- rolník František Douša, který zastával pozici předsedy sboru
- statkář Jindřich Tomašovský na postu velitele sboru
- rolník Antonín Dvořák působil jako náměstek sboru
- rolník František Podzemský zastával post jednatele sboru
- rolník Emanuel Boháč dohlížel na kasu jakožto sborový pokladník
- hrnčíř Štěpán Chaloupka pak vykonával povinnosti dozorčího náčelníka sboru 

Vznikající sbor měl 28 činných členů a 10 členů přispívajících. Krátce po založení vznikla také sborová hudba, tzv. Klínecká vedená pány Antonínem Léblem z Klínce a Josefem Myslivečkem z Černolic.

V červenci téhož roku byla zakoupena a slavnostně vysvěcena první stříkačka, která možnosti sboru posunula nad tehdejší obvyklý způsob hašení. Tím býval řetěz lidí a jím putující vědra s vodou, případně bezradné zírání na ohněm požírané stavení. 

V květnu oku 1900 se účastnil sbor uvítaní Jeho císařského a královského Apoštolského veličenstva Františka Josefa I. ve Všenorech.

V červnu 1922 byl při sboru založen ženský sbor, do kterého se přihlásilo 19 děvčat.

V roce 1932 byla založena žákovská družina s 25 žáky a 18 žákyněmi.

V roce 1936 byla po dohodě s obecním úřadem zakoupena od firmy Stratílek nová motorová stříkačka za 27 000,- Kčs.

V roce 1941 byl s nemalou pomocí bratra Fr. Sakaře a bratra J. Šťastného zakoupen pohřební kočár.

V roce 1943 členové sboru vybudovali deset metrů vysoký sušák hadic a zakoupili sanitní automobil, který přebudovali na hasičský vůz. 

Roku 1946 byl na veřejné schůzi zvolen nový výbor sboru, neboť po osvobození byla činnost sboru narušena neshodami mezi jeho funkcionáři.

Zřejmě první velkou zatěžkávací zkouškou v poválečné historii sboru byla povodeň, která postihla město Dobřichovice v březnu roku 1947. Zasahující tehdy neohrožovala jen masa ledu, která zapříčinila záplavu obrovské plochy měst a obcí, umrtí 3 osob a nespočtu domácích zvířat, ale také vojenská munice, kterou odhazovali koncem války ustupující vojáci hitlerovské armády a kterou voda vyplavila.

V roce 1951 byla zahájena výstavba nové zbrojnice na návsi u rybníka a v červenci téhož roku byla posvěcena. Hasičský sbor byl přejmenován na Hasičskou jednotu a ta dále v roce 1953 na Československý svaz požární ochrany.

V roce 1960 byla dokončena přístavba rozšíření garáže zvrojnice a také se podařilo získat požární automobil Tatra 805.

Koncem 60. let byly zakoupeny nové hadice, v roce 1970 oživený sbor obdržel novou stříkačku PS 12.

V roce 1972 MNV předal požárnímu sboru nové auto Tatra 805 skříň a byl rovněž zakoupen nový pohřební vůz.

V roce 1974 došlo ke změně ve vedení požárního sboru a do funkce velitele sboru byl jmenován Jiří Wohlmuth, do funkce strojníka František Obermajer a do funkce předsedy Svazu požární ochrany byl zvolen Mirosav Lébl. 

Podle usnesení schůze z 26. 7. 1975 byl schválen a založen hudební soubor, který nese jméno "Podlesanka".

V roce 1978 byl inventář rozšířen o pojízdný výsuvný žebřík.

Rok 1982 se do historie naší organizace a sboru zapsal hlavně tím, že v akci "Z" byla provedena přestavba hasičské zbrojnice. Její uskutečnění je hodnoceno jako historická akce v dosavadní činnosti sboru v Klínci. V průběhu prací se zapojilo 80 členů sboru.

V roce 1986 byla převodem kmenového jmění od Okresní správy sboru požární ochrany získána cisterna CAS 25 Škoda 706 RTHP, která byla vlastními prostředky opravena a slouží dodnes.

1. 7. 1986 vchází v účinnost zákon č. 135/1985 sb. ve znění pozdějších předpisů, který zavádí obcím povinnost zřizovat vlastní Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH), které mají v náplni práce zásahovou činnost u mimořádných událostí. Sbory dobrovolných hasičů (SDH) jsou dále dle zákona vedeny jako občanská sdružení působící na poli PO. SDH jsou nadále nositeli kulturního života v obcích a přispívají k udržování tradic v regionech. Již se však nepodílejí na řešení mimořádných událostí jako jsou požáry, dopravní nehody či živelní pohromy. 

V roce 1990 byla provedena přístavba hasičské zbrojnice.

Současný stav techniky sboru: OA VW Transporter T4 Syncro, 1 x PS 8, 1 x PS 12, 2 x PS 12 ( soutěžní )

CVIČENÍ A SOUTĚŽE

17.července 1923 se konal v Klínci župní sjezd s veřejným cvičením a valnou hromadou. Účastnilo se 31 sborů, 156 cvičících, 148 necvičících členů župy a téměř stovka hasičského dorostu a žen. Z Klínce to bylo 16 žen a 14 mužů pod vedením velitele Pravdy.

V roce 1974 - okrskové kolo. Družstva mužů a mladých požárníků se umístila na prvním místě a v okresním kole skončili muži šestí a mladí dokonce na druhém místě.

Rok 1976 - mimořádně úspěšný rok. V tomto roce nově založené družstvo žen po intenzivním výcviku a po vítězstvích v okresním i krajském kole postoupilo do národního kola republikové soutěže, které se konalo v Plzni ve dnech 16. - 18. července. Zde se umístilo na pěkném sedmém místě.

Družstvo mužů postoupilo až do krajského kola soutěže, kde se v silné konkurenci umístilo na velmi pěkném 5. místě.

V letech 1981 - 1991 se naše družstva zúčastňovala okrskových, obvodových a okresních kol v požárním sportu s dobrými výsledky. Nejlepších bylo dosaženo v roce 1982. Družstvo mužů získalo druhé místo v okrsku, ve druhém kole v Dobřichovicích vítězství a také opět putovní pohár za nejrychlejší útok (čas 35 vteřin). Družstvo žen po vítězství v prvním kole získalo třetí místo v kole druhém.

Od roku 1991 až do roku 2001 byla intenzita výcviku slabší a omezila se pouze na hasičský sport. Za zmínku ale stojí, že naše dětské družstvo dosahovalo i v tomto období dobrých výsledků.

V roce 2002 se opět podařilo sestavit družstvo žen a v loňském roce dokonce i druhá družstva mužů i žen. Zintenzivnil se výcvik a obě družstva žen i mužů se snaží navázat na předcházející velmi dobré výsledky v hasičských soutěžích. Důkazem toho je umístění na předních místech v okrskové soutěži.

Od roku 1983 do současnosti s malými přestávkami pracuje i družstvo dětí pod vedením vedoucí E. Petržilové a dosahují velmi dobrých výsledků.

Organizační výstavba sboru

V době založení v roce 1898 měl výbor 6 osob, 11 činných a 21 přispívajících členů tj. celkem 38 členů.

Po obnovení činnosti v roce 1975 bylo registrováno a obdrželo nové průkazy 70 mužů a žen a 25 mladých požárníků. K dnešnímu dni, kdy má obec 460 obyvatel, má hasičský sbor 67 mužů, 37 žen a 11 mladých hasičů. Dohromady tedy 115 členů.

Z těchto uvedených počtů (od doby založení až po dnešek) se ukazuje, že klínecký hasičský sbor byl v celé své historii sborem velmi početným, což vyžadovalo velkou organizační schopnost vedení a výboru sboru.

V průběhu činnosti hasičského sboru byla jeho aktivita a veřejně prospěšná činnost zaměřena zejména na tyto oblasti:

- neustálá péče o budování, údržbu a zvelebování hasičské zbrojnice a úpravu okolí,

- ve spolupráci s obecním úřadem i o údržbu obce,

- v oblasti kulturně společenské hasičský sbor spolu s ostatními organizacemi v převážné míře s TJ organizoval a zabezpečoval tradiční maškarní průvod obcí a v posledních letech pak již jen maškarní karneval pro dospělé i děti, který získal velkou oblibu,

- pozornost dorostu a dětem, nejen uvnitř hasičského sboru, ale i vůči všem dětem v obci i okolí. Jsou to například oslavy dne dětí, pálení čarodějnic, mikulášské nadílky, táboráky apod,

- v úzké spolupráci TJ a hasičského sboru byly zajišťovány turnaje na hřišti, taneční zábavy, ukončení roku a další podobné akce,

- v roce 2002 byl našemu sboru dán zdarma k dispozici od našeho dlouholetého člena J. Velebila pozemek (louka) pod hasičskou zbrojnicí, za účelem organizování různých místních sportovních her a obvodních i okrskových hasičských cvičení.

Od roku 1978 (rok 80. výročí založení sboru) je každých pět let pořádána oslava výročí založení dobrovolných hasičů v Klínci, kterých se již tradičně účastní mnoho hostů z okolí i zástupců pražských hasičů. Tyto oslavy jsou provázeny různými soutěžemi, ukázkami historické i nejmodernější techniky, taneční zábavou a v posledních letech i ohňostrojem.

Je velmi těžké obsáhnout všechna důležitá období i fakta a tudíž jsme se snažili vystihnout jen ty nejdůležitější a nejzajímavější okamžiky z celé dlouhé historie našeho sboru.