Historie

Od počátku až po dnešek

Sem nějaký ten "pikčr"
Sem nějaký ten "pikčr"

Historie dobrovolných hasičů v Klínci.

S myšlenkou založení samostatného sboru v Klínci přišly již v lednu 1891 klínecké ženy na slavnostním plese líšnického sboru, který se konal v Klínci "U Kreperátů".

Ustavující schůze hasičů v Klínci se konala 13. března 1898. Sbor měl 17 činných a 21 přispívajících členů. Brzy po založení sboru byla zřízena sborová hudba.

V červenci 1898 byla zakoupena a posvěcena první stříkačka.

V červnu 1922 byl při sboru založen ženský odbor, do kterého se přihlásilo 19 děvčat.

V roce 1932 byla založena družina s 25 žáky a 18 žákyněmi.

V roce 1936 byla po dohodě s obecním úřadem zakoupena od firmy Stratílek nová motorová stříkačka za 27 tisíc korun.

V roce 1940 byl zakoupen pohřební vůz.

V roce 1943 členové sboru vybudovali deset metrů vysoký sušák hadic a zakoupili sanitní automobil, který přebudovali na hasičský vůz.

V roce 1951 byla zahájena výstavba nové zbrojnice na návsi u rybníka a v červenci byla posvěcena. Hasičský sbor byl přejmenován na Hasičskou jednotu a ta potom v roce 1953 na Československý svaz požární ochrany.

V roce 1960 byla dokončena přístavba zbrojnice pro umístění pohřebního vozu a jednota obdržela požární vůz Tatra 805.

Koncem 60. let byly zakoupeny nové hadice, v roce 1970 oživený sbor obdržel novou stříkačku PS 12.

V roce 1972 MNV předal požárnímu sboru nové auto Tatra 805 skříň a byl rovněž zakoupen nový pohřební vůz.

V roce1974 došlo ke změně ve vedení požárního sboru a do funkce velitele sboru byl jmenován J. Wohlmuth, do funkce strojníka Fr. Obermajer a do funkce předsedy Svazu požární ochrany byl zvolen M. Lébl. Kromě Miroslava Lébla tyto funkce zastávají dodnes.

Podle usnesení schůze z 26. 7. 1975 byl schválen a založen hudební soubor, který nese jméno "Podlesanka".

V roce 1978 byl inventář rozšířen o pojízdný výsuvný žebřík.

Rok 1982 se do historie naší organizace a sboru zapsal hlavně tím, že v akci "Z" byla provedena přestavba hasičské zbrojnice, jejíž uskutečnění je hodnoceno jako historická akce v dosavadní činnosti sboru v Klínci.

V průběhu prací a výstavby se zapojilo 80 členů sboru.

V roce 1986 byla převodem kmenového jmění od Okresní správy sboru požární ochrany získána cisterna CAS 25, která byla vlastními prostředky opravena a slouží dodnes.

V roce 1990 byla provedena přístavba hasičské zbrojnice.

V roce 2000 byla zakoupena druhá CAS 25, která byla rozšířena o kropicí lištu.

Současný stav techniky sboru: 2 x CAS 25, 1 x PS 8, 3 x PS 12, 2 x PS 12 ( soutěžní ), přívěsný pojízdný výsuvný žebřík, 3x dýchací přístroj Saturn, 4 x kapesní radiostanice Motorola, 1 x kalové čerpadlo HERON-motorové, 1 x kalové čerpadlo elektrické na 380V, motorová pila malotraktůrek Vari- Tera, VW-Transporter T4.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ZÁSAHY NAŠEHO SBORU

Stříkačka zakoupená a posvěcená v červenci 1898 byla použita již 29. 8.1898 při likvidaci lesního požáru u Slap.

V červenci 1901 sbor aktivně zasáhl při požáru stájí v Trnové, při kterém byl vážně zraněn J. Petrák. Zásah klineckých hasičů byl pozitivně hodnocen v místním tisku a zraněný člen sboru obdržel jednorázovou odměnu 17 zlatých.

V říjnu 1905 pomáhali při požáru 16-ti usedlostí v Kytíně.

V roce 1947 se členové sboru vyznamenali při záchranných pracích v Dobřichovicích při jarní povodni. Plných 8 dní zachraňovali majetek a životy tamních občanů a účastnili se asanace studní celé obce.

V roce 1981 členové sboru odpracovali 232 hodin při velké povodni v povodí Bojovského potoka.

Od roku 1993 do současnosti zasahoval sbor dle vzniklé situace, především v katastru Klínce a jeho okolí. Z těchto požárů stojí za zmínku především časté požáry v polesí pana Bartoně, majitele zbraslavského zámku a lesů v katastru naší obce.

V roce 2002 sbor zasahoval také při katastrofických povodních. Tyto povodně prokázaly, jak důležitou úlohu v rámci celého systému tvoří dobrovolní hasiči a lidé, kteří jsou bez ohledu na odměnu ochotni v kterékoli době pomoci všem ohroženým lidem. Povodně byly obrovskou zkouškou, v níž lidé obstáli.

Naše zásahová jednotka pomáhala odstraňovat následky těchto ničivých povodní v Řevnicích.

V roce 2003 mimo jiné účast při hašení rozsáhlého lesního požáru na Pinkousích, za účasti okolních sborů a pomoci vrtulníku Policie ČR.

CVIČENÍ A SOUTĚŽE

17.července 1923 se konal v Klínci župní sjezd s veřejným cvičením a valnou hromadou. Účastnilo se 31 sborů, 156 cvičících, 148 necvičících členů župy a téměř stovka hasičského dorostu a žen. Z Klínce to bylo 16 žen a 14 mužů pod vedením velitele Pravdy.

V roce 1974 - okrskové kolo. Družstva mužů a mladých požárníků se umístila na prvním místě a v okresním kole skončili muži šestí a mladí dokonce na druhém místě.

Rok 1976 - mimořádně úspěšný rok. V tomto roce nově založené družstvo žen po intenzivním výcviku a po vítězstvích v okresním i krajském kole postoupilo do národního kola republikové soutěže, které se konalo v Plzni ve dnech 16. - 18. července. Zde se umístilo na pěkném sedmém místě.

Družstvo mužů postoupilo až do krajského kola soutěže, kde se v silné konkurenci umístilo na velmi pěkném 5. místě.

V letech 1981 - 1991 se naše družstva zúčastňovala okrskových, obvodových a okresních kol v požárním sportu s dobrými výsledky. Nejlepších bylo dosaženo v roce 1982. Družstvo mužů získalo druhé místo v okrsku, ve druhém kole v Dobřichovicích vítězství a také opět putovní pohár za nejrychlejší útok (čas 35 vteřin). Družstvo žen po vítězství v prvním kole získalo třetí místo v kole druhém.

Od roku 1991 až do roku 2001 byla intenzita výcviku slabší a omezila se pouze na hasičský sport. Za zmínku ale stojí, že naše dětské družstvo dosahovalo i v tomto období dobrých výsledků.

V roce 2002 se opět podařilo sestavit družstvo žen a v loňském roce dokonce i druhá družstva mužů i žen. Zintenzivnil se výcvik a obě družstva žen i mužů se snaží navázat na předcházející velmi dobré výsledky v hasičských soutěžích. Důkazem toho je umístění na předních místech v okrskové soutěži.

Od roku 1983 do současnosti s malými přestávkami pracuje i družstvo dětí pod vedením vedoucí E. Petržilové a dosahují velmi dobrých výsledků.

Organizační výstavba sboru

V době založení v roce 1898 měl výbor 6 osob, 11 činných a 21 přispívajících členů tj. celkem 38 členů.

Po obnovení činnosti v roce 1975 bylo registrováno a obdrželo nové průkazy 70 mužů a žen a 25 mladých požárníků. K dnešnímu dni, kdy má obec 460 obyvatel, má hasičský sbor 67 mužů, 37 žen a 11 mladých hasičů. Dohromady tedy 115 členů.

Z těchto uvedených počtů (od doby založení až po dnešek) se ukazuje, že klínecký hasičský sbor byl v celé své historii sborem velmi početným, což vyžadovalo velkou organizační schopnost vedení a výboru sboru.

V průběhu činnosti hasičského sboru byla jeho aktivita a veřejně prospěšná činnost zaměřena zejména na tyto oblasti:

- neustálá péče o budování, údržbu a zvelebování hasičské zbrojnice a úpravu okolí,

- ve spolupráci s obecním úřadem i o údržbu obce,

- péče při provozu a vzorná údržba svěřené, nebo zakoupené hasičské techniky,

- v oblasti kulturně společenské hasičský sbor spolu s ostatními organizacemi v převážné míře s TJ organizoval a zabezpečoval tradiční maškarní průvod obcí a v posledních letech pak již jen maškarní karneval pro dospělé i děti, který získal velkou oblibu,

- pozornost dorostu a dětem, nejen uvnitř hasičského sboru, ale i vůči všem dětem v obci i okolí. Jsou to například oslavy dne dětí, pálení čarodějnic, mikulášské nadílky, táboráky apod,

- v úzké spolupráci TJ a hasičského sboru byly zajišťovány turnaje na hřišti, taneční zábavy, ukončení roku a další podobné akce,

- v roce 2002 byl našemu sboru dán zdarma k dispozici od našeho dlouholetého člena J. Velebila pozemek (louka) pod hasičskou zbrojnicí, za účelem organizování různých místních sportovních her a obvodních i okrskových hasičských cvičení.

Od roku 1978 (rok 80. výročí založení sboru) je každých pět let pořádána oslava výročí založení dobrovolných hasičů v Klínci, kterých se již tradičně účastní mnoho hostů z okolí i zástupců pražských hasičů. Tyto oslavy jsou provázeny různými soutěžemi, ukázkami historické i nejmodernější techniky, taneční zábavou a v posledních letech i ohňostrojem. Od 105. výročí se tyto oslavy konají v menším měřítku každoročně.

Je velmi těžké obsáhnout všechna důležitá období i fakta a tudíž jsme se snažili vystihnout jen ty nejdůležitější a nejzajímavější okamžiky z celé dlouhé historie našeho sboru.