MML 2019

Přihláška, propozice, info

Směrnice pro soutěž družstev Memoriál Miroslava Lébla 16.6.2019

Požární útok

Příjem přihlášek: do 8.6.2019 prostřednictvím emailu (sdhklinec@seznam.cz) V ojedinělých případech později v závislosti na počtu přihlášených družstev.

Registrace přihlášených družstev v místě konání soutěže: 13:00

Startovné: 200,- Kč za družstvo (připojištění je v ceně)

Počet členů družstva:

 • 1+5 = Velitel + Strojník(S) a 4 hasiči číslovaní vzestupně čísly 1 až 4

Ústroj členů družstva- pracovní stejnokroj II , pracovní nebo zásahové boty, přilba a zásahový opasek. Takto musí být ustrojen každý člen družstva jak při zahájení, tak i po ukončení disciplíny.

 • ženy mohou použít lehkou obuv tj. botasky nebo jinou sportovní obuv bez hrotů

Nářadí pro provedení požárního útoku musí odpovídat těmto směrnicím:

1 ks neupravené PS 12

4 ks hadice C průměr 52 milimetrů, délka 20 +- 1metr - plošná šířka minimálně 79 mm,

3 ks savice 2 dlouhé, 1 krátká

3 ks klíč na spojky

2 ks proudnice C průměr 12,5 milimetrů, sací koš, ventilové lanko

Během soutěže může být provedena kontrola měření hadic a proudnic.

Provedení disciplíny:

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU ČÁSTÍ DISCIPLÍNY

Velitel proběhne trasu ze ,,STARTU" do "HOSPODY", kde sedí zbytek družstva. Cestou překoná připravenou překážku. Překážka je překvapením pořadatele. Vydá povel "Hoří!" a družstvo doběhne ke stanovišti "HASIČSKÁ STANICE", kde se dostrojí do předepsané výstroje (kabát, přilba, opasek). Po dostrojení vydá velitel další pokyn: "DRUŽSTVO, VPŘED!"

Velitel: nesmí manuálně pomáhat při plnění disciplíny!

Členové družstva: Požární útok se provádí po přiběhnutí z "Hospody" a dostrojení na "Hasičárně" ze základny dle nákresu za použití vody na terče pro prvý a druhý proud, které musí jednotlivé proudy / každý svůj / srazit. Po sražení obou terčů a návratu všech do hospody se zastavuje čas. Cestou k terčům i zpět hasiči procházejí dveřním rámem, který první hasiči násilně otevírají vyražením. Dveře budou zajištěny jednou zdrhovací páskou nebo plombovacím drátkem, není potřeba mnoho sil na "vyražení". Proud vždy tvoří dva hasiči. Při tvoření útočných proudů musí být hadice rozhozeny, nesmí se táhnout ze základny nebo z přípravného postavení.

Vodní zdroj: Požární nádrž u hasičské zbrojnice. Sací vedení je tvořeno pomocí 3 ks savic (2x 2,5m, 1x 1,6m. Kdo nemá, zapůjčí si v Klínci) Na koš musí být připojeno ventilové lanko. Savice jsou spojeny na hrázi a až po dotažení spojek spuštěny do vody. Strojník musí nasávat vodu za pomoci zapnuté vývěvy. Jakékoliv zavodňování savic se nepřipouští. Sací vedení tvoří S+2 hasiči. Ženy mají savice roztaženy za strojem a jen je spojí.

Stroj se startuje až po dostrojení soutěžících. Po shození plechovek strojník vypíná stroj a všichni se vrací zpět do "Hospody". Ve chvíli, kdy všichni sedí v hospodě se zastavuje čas.

Vybavení čísel na základně je následující:

Strojník sací koš, ventilové lanko a záchytné lano, klíč na spojky je u PS

Č.1 2 hadice C a proudnice C

Č.2 2 hadice C a proudnice C

Č.3 klíč na spojky

Č.4 klíč na spojky

Doba na přípravu základny je 5 minut po odstranění stroje předešlého soutěžního družstva nebo povelu rozhodčího na disciplíně.

Velitel:na začátku disciplíny probíhá překážkovou dráhu, velí pomocí slovních povelů družstvu a dále sleduje činnost jednotlivých členů družstva a může upozornit toho člena družstva, který neprovádí svoji činnost dobře.

Čísla 1 a 2: č. 1 vytváří útočné vedení rozhazováním hadic a spojováním na trati, nikoliv na základně. Rozhodí první hadici a půlspojku podá strojníkovi, který ji připojí na stroj. Po natažení první hadice rozhodí druhou hadici a spojí ji s první hadicí. Pak pokračuje dále ke dveřím, které vyrazí a protáhne jimi proud. Číslo 2 provádí totéž na druhém proudu.

Čísla 3,4 a Strojník (S): vytvářejí sací vedení. Roznesou savice do potřebných pozic a až poté je ve dvojicích spojují. První savici na stroj připojuje pouze strojník. Po spojení savic, osazení sacího koše a navázání ventilového lana 3/Sodbíhá na proud za 1 a 4/Sodbíhá na proud za 2 a pomáhají dotvořit útočná vedení. 3/4/S naváže záchytné lano ke stroji.
Při spojování savic musí stát spojující dvojice vždy čelem k sobě a spoj dotáhnout. S pak zahájí nasávání pomocí vývěvy.

Po vhození do vody, může savice dotahovat pouze strojník !!!

Po žádosti proudů o vodu otvírá S ventily a pouští vodu do útočných proudů. O vodu může žádat kterýkoliv z hasičů na proudu, vždy jen pro svůj proud.

Hodnocení:

Provedení útoku se měří na desetiny sekundy a převádí se na body (0,1 s = 1 bod).

- započitatelný čas = součet dosaženého času dokončeného útoku převedený na body + trestné body za případnou nesprávnou činnost viz. tabulka TB níže

- vítězí družstvo s nejmenším celkovým počtem bodů

Trestné body:

  - roztažení hadic namísto rozhazování (za každou hadici) 100 bodů
  - nenavázání ventilového lanka 100 bodů

 • překročení nástřikové čáry (za každého člena) 100 bodů

 • špatné ustrojení člena 100 bodů

- obejití dveří (každý případ) 200 bodů

Neplatný pokus :

 • Nenasátí vody do jedné minuty od zapnutí vývěvy.

 • Nesražení terčů do pěti minut.

 • Nedokončení útoku v předepsané výbavě

 • Nedokončení útoku

Náhled trati:

Stanovena kauce pro tuto soutěž je: 200 Kč pro protest a 300 Kč pro odvolání.

Protest

Proti rozhodnutí rozhodčího* Proti účasti jiného soutěžícího* Proti výsledkům*

Jméno a příjmení :........................................... SDH: .................................

Text protestu:

Čas předání protestu:................ Podpis protestujícího: ....................

Vyjádření k protestu:

Čas předání vyjádření:.................. Podpis rozhodčího: ...........................

Odvolání č. 1:

Čas předání odvolání: ................... Podpis protestujícího: ........................

Vyjádření k odvolání:

Čas předání vyjádření k odvolání: ........... Podpis rozhodčího: ...........................

Odvolání č. 2:

Čas předání odvolání:............... Podpis protestujícího: ........................

Vyjádření k odvolání:

Čas předání vyjádření k odvolání: ............ Podpis rozhodčího: ........................

* Nehodící škrtněte

Text protestu pište hůlkovým písmem, tak aby byla zaručena jeho čitelnost.

Protesty a odvolání:

 1. Při porušení pravidel soutěže je možno podat písemný protest a odvolání. Za podání protestu a odvolání může pořadatel požadovat od protestujícího složení kauce. Tuto skutečnost musí pořadatel uvést v propozicích soutěže včetně výše této kauce.

2) Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního družstva, proti účasti

Jiného družstva soutěži a proti výsledkům soutěže.

3) Protesty podává zásadně vedoucí družstva, kterého se poškození týká.

4) Protesty se podávají písemně:

a) rozhodčímu disciplíny

- do deseti minut od ukončení pokusu týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu.

b) hlavnímu rozhodčímu

- před zahájením prvé disciplíny, týká-li se sporná otázka účasti družstva na soutěži.

- do deseti minut po zveřejnění výsledků jsou-li spornou otázkou tyto

výsledky

5) Není-li protestující spokojen s rozhodnutím o protestu může podat písemně odvolání vždy

do deseti minut po převzetí rozhodnutí a to hlavnímu rozhodčímu prostřednictvím

rozhodčího disciplíny, který o protestu rozhodl

6) rozhodnutí o způsobu řešení protestu nebo odvolání musí být vždy písemné. Ten kdo rozhoduje uvede své rozhodnutí z pravidla na podání, kterým byl protest nebo odvolání podáno. Na podání musí být vždy uveden čas převzetí a předání protestu nebo odvolání s podpisem toho kdo jej přijal.

7) Proti rozhodnutí hlavního rozhodčího který rozhodl o protestu přímo na místě soutěže není dalšího odvolání a jeho rozhodnutí je konečné.

8) Kauci přejímá rozhodčí, kterému je písemný protest nebo odvolání předáno. Je u něj složena do doby nabití práva rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací. Při odvolání převezme kauci na odvolání a složenou kauci za protest hlavní rozhodčí. Je-li odvolání uznáno obě kauce se ihned vrací. Není-li protest nebo odvolání uznáno předá rozhodčí po nabití práva rozhodnutí složenou kauci pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ni nakládá jako s příjmem organizace.

9) Protest nebo odvolání lze vzít zpět pouze před zahájením jeho projednáváním rozhodčím disciplíny nebo hlavním rozhodčím. Kauce se v tom případě vrací.

10) Projednaný a uznaný protest nelze vzít zpět a soutěžící musí rozhodnutí o protestu splnit.

11)Za nesportovní a vulgární chování některého člena družstva bude celé družstvo diskvalifikováno ze soutěže a nakopnuto do zadků!!!

Přihlášky budou vyplňovány na místě. Vytiskneme my. Jen nám v případě zájmu potvrďte účast na výše uvedeném emailu. Budeme se těšit. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na částečnou změnu provedení disciplíny. Prostě proto, aby byla sranda :-)